Általános szerződési feltételek

  1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.coolcaps.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  1. A Szolgáltató

Név: BLUE EAST HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 2.

Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 2.

Üzlethelyiség címe: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 2.

Képviselő neve: Csörgő Judit

Cégjegyzékszám: 09 09 019861

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 22987505-2-09

Számlavezető pénzintézet: K&H

Számlaszám: 10402465-50526785-70651001

E-mail cím: blueeasthungary@gmail.com

Telefonszám: +36 70 378 1889

  1. A honlapon folytatott tevékenység

A www.coolcaps.hu oldalon a Cool Caps 2 fáázisú leheletfrissítő mentolos cukorka értékesítését végzi a Szolgáltató.

  1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó felelőséggel tartozik a megrendelés során megadott adatok helyességéért.

A hibásan megadott felhasználói adatokból eredő kellemetlenségekért a Szolgáltató nem vállal felelőséget.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Egyéb szerzői jogi rendelkezések ismertetése.

  1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon található termékeket a Felhasználó egy megrendelőlapon keresztül adhatja le.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. Ezután a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít-e ki, amelyet a termék kiszállításával együtt juttat el a felhasználónak.

5.6. Fizetési módok a Coolcaps.hu oldalon

5.6.1. Előre utalás

A megrendelés visszaigazolás után a 10402465-50526785-70651001 számlaszámra.

5.6.2. Utánvét

A megrendelést a Trans-O-Flex futárszolgálat szállítja házhoz. A kézbesítést követően a számla végösszege a futárnak fizetendő

5.6.3 Bankkártyás fizetés

A Barion rendszeren keresztül lehetősége van bankkártyás fizetésre.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. A megrendeléseket a Trans-o-flex futárszolgálat szállítja házhoz, a rendelést követő 2 munkanapon belül. A futár 1 alkalommal kísérli meg kézbesíteni a terméket. A kiszállítás előtt SMS-ben értesíti a felhasználót.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek részletes megadása

Utánvét 990.- Ft

Ingyenes kiszállítás 15.000.- Ft felett

Szállítási határidő feltüntetése (Pl.: 1-3 munkanap)

  1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a blueeasthungary@gmail.com email címre, a visszaigazolás megküldését követő 2 órán belül.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1. Szavatosság

A termék szavatossága minden esetben megtalálható a termék csomagolásán.

7.2. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: BLUE EAST HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 2.

Telefonszám: +36 70 378 1889

E-mail cím: blueeasthungary@gmail.com

  1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: BLUE EAST HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 2.

Telefonszám: +36 70 378 1889

E-mail cím: blueeasthungary@gmail.com

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem

rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

  1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. 05. 25.

 

VISSZA A KEZDŐ OLDALRA